Algemene Voorwaarden

Inschrijven op een activiteit of workshop

Inschrijven voor een workshop of activiteit kan enkel via de website van AJO.

Ajo behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Facturatie en betaling

Ieder protest tegen een factuur dient Ajo te bereiken binnen de 7 werkdagen na de verzending van deze factuur en per aangetekend schrijven. Bij ontstentenis daarvan zal deze factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of uit te stellen.

De facturen zijn contant betaalbaar vóór aanvang van de workshop of activiteit. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op hun vervaldag, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet verhoogd met 2%, met een minimum van 12% per jaar, op het openstaand saldo verschuldigd tot op de dag der volledige betaling. Het verschuldigde bedrag wordt in voormeld geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 €.

Al onze prijzen zijn nettoprijzen in Euro inclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper. Prijzen welke door Ajo in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van 14 dagen.

Op alle overeenkomsten gesloten met Ajo is het Belgisch recht van toepassing. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, wordt zij vervangen met een voorwaarde in dezelfde geest. Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

Annulatievoorwaarden

Een deelnemer kan zijn of haar inschrijving voor een activiteit of workshop te allen tijde annuleren:

  • Om geldig te annuleren dient een deelnemer de organisator tijdig in kennis te stellen via het contactformulier op de website. Bij een annulering op de dag van de activiteit of workshop zelf, kan een deelnemer de organisator ook telefonisch contacteren op het nummer vermeld in de e-mail met praktische richtlijnen over de betreffende activiteit of workshop.
  • Bij een annulering van minstens 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van de activiteit of workshop, zal een administratieve kost ten belope van 10% van het betaalde inschrijvingsbedrag in rekening worden gebracht. Het resterende deel (90%) van het betaalde inschrijvingsgeld zal binnen de 8 dagen worden teruggestort.
  • Bij een annulering op minder dan 14 dagen vóór de startdatum van de activiteit of workshop, zal 50% van het betaalde inschrijvingsbedrag in rekening worden gebracht. Het resterende deel (50%) van het betaalde inschrijvingsgeld zal binnen de 8 dagen worden teruggestort.
  • Bij een annulering op de effectieve startdatum van de activiteit of workshop, zal het volledige inschrijvingsbedrag in rekening worden gebracht en zal er geen teruggave mogelijk zijn. In uitzonderlijke gevallen én mits akkoord van de organisator kan hiervan worden afgeweken.
  • Het niet opdagen bij een activiteit of workshop wordt gelijkgesteld aan annulering op de effectieve startdatum van de activiteit of workshop.

De organisator behoudt zich eveneens ten allen tijde het recht voor een geplande activiteit of workshop te annuleren. In voorkomend geval worden de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal het volledige inschrijvingsbedrag worden teruggestort.

Rechten en Plichten

Indien een deelnemer ongepast gedrag stelt, behoudt de organisator zich in voorkomend geval het recht voor om de betreffende deelnemer onmiddellijk en zonder enige vorm van schadevergoeding uit een activiteit of workshop te verwijderen.

Indien een geïnteresseerde deelnemer overgaat tot effectieve inschrijving voor een activiteit of workshop, wordt deze geacht de praktische richtlijnen met eventuele voorwaarden vermeld op de pagina van het evenement, te hebben gelezen en aanvaard. Indien een ingeschreven deelnemer niet aan een bepaalde activiteit of onderdeel ervan mag of kan deelnemen omdat hij of zij niet aan de voormelde voorwaarden voldoet, heeft deze geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Website Gebruik

Ajo spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten.  Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen alsook alle informatie en onderwerpen die u op deze website aantreft, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. Indien u gepersonaliseerd advies wenst, kunt u met ons contact opnemen.

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Ajo beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Ajo kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die iemand zou lijden door informatie die op deze website te vinden is en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die via deze site te bereiken zou zijn.

Ajo voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Ajo. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Op de website worden afbeeldingen gebruikt. Een aantal daarvan zijn afkomstig van Pixabay, een website waar veel afbeeldingen vrij van auteursrechten zijn en vrij gebruikt mogen worden.

Ajo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

Bescherming van persoonsgegevens

Ajo hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we graag naar de privacyverklaring van Ajo.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in onze e-mails en de eventuele bijlagen is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan strikt vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het origineel bericht, elke kopie en/of uitprint daarna op permanente wijze te verwijderen of te vernietigen.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Wij staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

Ajo doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een e-mail, verzonden vanuit Ajo wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.

0

Winkelwagen

The Cart is Empty
No Product in the Cart!