PrivacyBeleid

Deze website Ajong.be is eigendom van Michiel Van Vaerenbergh, met zetel te Lindestraat 4/A, 9420 Erondegem, en met als ondernemingsnummer BE1003.327.517. Wanneer in deze cookieverklaring sprake is van “we”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst dit naar AJO.

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt als we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Vandaar dit privacybeleid.

Persoonsgegevens

Ajong.be verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ajong.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uw bankrekening om eventueel een annulatie terug te betalen.

Bewaring en gebruik persoonsgegevens

Ajong.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ajo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw rechten

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wil je meer informatie over wie we zijn, hoe je ons kan contacteren en hoe we persoonlijke gegevens verwerken en opslaan, dan kan hierover meer lezen in ons privacybeleid.

U heeft heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

U mag uw persoonsgegevens inzien

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch.

U kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Recht op het wissen

Als u denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kan u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door ons geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien u niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

Recht om bezwaar in te dienen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be).

Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijke aanvraag via een brief op het adres: Lindestraat 4/A, 9420 Erondegem.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we de aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even de pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

Hou ook rekening met het volgende:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookieverklaring en de vermelde cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je jouw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene cookie-verklaring.

0

Winkelwagen

The Cart is Empty
No Product in the Cart!